Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr dodavatele pro uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Přístavba vstupní haly – Dům dětí a mládeže Chlupova“

06. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0234/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0234/2022 ze dne 06.06.2022

5. Výběr dodavatele pro uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Přístavba vstupní haly – Dům dětí a mládeže Chlupova“

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Přístavba vstupní haly – Dům dětí a mládeže Chlupova“ pod evid. číslem veřejné zakázky z profilu zadavatele P22V00003434

II. schvaluje

• výběr dodavatele spol. Z & D stavební společnost, spol. s r.o. (IČO 45244618) dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

• smlouvu o dílo dle nabídky vybraného dodavatele spol. Z & D stavební společnost, spol. s r.o. (IČO 45244618)

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

• podepsat rozhodnutí o výběru dodavatele a oznámit rozhodnutí zadavatele účastníku zadávacího řízení ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

• podepsat smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem spol. Z & D stavební společnost, spol. s r.o. (IČO 45244618)

• zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

• podepsat a zajistit zveřejnění písemné zprávy zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení