Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky v otevřeném řízení s názvem „IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova“

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0130/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

7. schůze rady MČ z 11.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0130/2022 ze dne 11.04.2022

4. Výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky v otevřeném řízení s názvem „IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova“

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení s názvem „IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova“ev.č. Z2022 – 007577

II. schvaluje

• výběr dodavatele AV MEDIA SYSTEMS a.s. (IČO 48108375) dle § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro část 1 – IT Technika a pro část 2 – AV Technika, jelikož předložil jako jediný nabídku a současně prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

• výběr dodavatele MY DVA holding, a.s. (IČO 25676059) dle § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro část 3 – Nábytek, jelikož předložil jako jediný nabídku a současně prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

• kupní smlouvy dle nabídek vybraných dodavatelů s AV MEDIA SYSTEMS a.s. pro část 1 – IT Technika a pro část 2 – AV Technika a s MY DVA holding, a.s. pro část 3 – Nábytek

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

• podepsat rozhodnutí o výběru dodavatele a oznámit rozhodnutí zadavatele účastníkům zadávacího řízení ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

• podepsat kupní smlouvy s vybranými dodavateli s AV MEDIA SYSTEMS a.s. pro část 1 – IT Technika a pro část 2 – AV Technika a s MY DVA holding, a.s. pro část 3 – Nábytek

• zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

• podepsat a zajistit zveřejnění písemných zpráv zadavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení