Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadané v otevřeném řízení s názvem „IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova“

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0458/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0458/2021 ze dne 25.10.2021

4. Výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadané v otevřeném řízení s názvem „IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova“

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení s názvem „IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova“

II. schvaluje

• výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná1. pro část 1. – IT technika účastníkem č. 3 AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (IČ: 48108375) dle § 122 odst. 2 ZZVZ, jelikož jako jediný podal nabídku pro 1. část veřejné zakázky a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,2. pro část 2. – AV technika účastníkem č. 3 AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (IČ: 48108375) dle § 122 odst. 1 ZZVZ, jelikož předložil pro 2. část veřejné zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,3. pro část 3. – Nábytek účastníka č. 1 MY DVA group a.s. (IČ: 29030684) dle § 122 odst. 1 ZZVZ, jelikož předložil pro 3. část veřejné zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení • kupní smlouvy dle nabídky vybraného účastníka:1. pro část 1. – IT technika s účastníkem AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (IČ: 48108375)2. pro část 2. – AV technika s účastníkem AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (IČ: 48108375)3. pro část 3. – Nábytek s účastníkem MY DVA group a.s. (IČ: 29030684)

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

• podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a oznámit rozhodnutí zadavatele všem účastníkům zadávacího řízení pro jednotlivé části ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

• podepsat kupní smlouvy s vybranými dodavateli na jednotlivé části a zajistit zveřejnění smluv ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

• zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

• podepsat a zajistit zveřejnění písemné zprávy zadavatele pro jednotlivé části v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a s AK JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení