Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13“

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0110/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0110/2022 ze dne 28.03.2022

6. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13″

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13“

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/13, 158 00 Praha 5

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/13, 158 00 Praha 5

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 11.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení