Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova dětského hřiště při ul. Amforová“

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0504/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0504/2021 ze dne 22.11.2021

10. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova dětského hřiště při ul. Amforová“

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Obnova dětského hřiště při ul. Amforová“

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 578/21,109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 06.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení