Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2021“

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0320/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0320/2021 ze dne 26.07.2021

4. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2021“

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2021“

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a. s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a. s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 16.08.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení