Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Venkovní posilovna na cross trénink v Dalejském parku“

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0324/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0324/2022 ze dne 29.08.2022

15. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Venkovní posilovna na cross trénink v Dalejském parku“

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Venkovní posilovnu na cross trénink v Dalejském parku“

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Gartensta plus, s. r. o., Nepovolená 1320, 107 00, Praha 10

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Gartensta plus, s. r. o., Nepovolená 1320, 107 00, Praha 10

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 16.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení