Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o.

24. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0028/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 24.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0028/2022 ze dne 24.01.2022

14. Vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o.

Rada městské části

I. bere na vědomí

sdělení ředitelky MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o., Mgr. Kláry Holáskové o vzdání se funkce ředitelky školy ke dni 31.1.2022

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové zajistit prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 vyhlášení konkurzního řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, p.o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení