Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze výběrového řízení, kterým se hledal investor na výstavbu polyfunkčního objektu na Slunečním náměstí v Nových Butovicích

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 626/1999








 


 


 



I. vyhlašuje



vítězem výběrového řízení, kterým MČ Praha 13 hledala investora výstavby polyfunkčního objektu na obecních pozemcích parc.č.2865/1 a 2864, k.ú. Stodůlky na Slunečním náměstí v Nových Butovicích, MUDr. Jána Leštáka, odborného očního lékaře, Seydlerova 2451, Praha 5



II. Souhlasí



s uzavřením nájemní smlouvy na tyto pozemky s vítězem výběrového řízení za těchto podmínek:


– investor na těchto pozemcích zrealizuje investiční záměr výstavby polyfunkčního objektu s oční klinikou, se kterým se do výběrového řízení přihlásil


– nájemní smlouva bude, vedle základních atributů navržených ve výběrovém řízení investorem, obsahovat i tyto další podmínky:



– cena pronájmu části pozemku na které bude parkoviště, se zvýší z nabízených 1,5% na 2%


– v případě i pozdějšího záměru vystavět na pozemcích další nadzemní objekty bude zvýšená cena pronájmu na takto zastavěné plochy na 8%


– část pozemku 2864 a ploše 71,2m2, který přiléhá na východní straně k pozemku stavby Komunitního centra a nebyl předmětem nabídky zájemce, bude ošetřen smlouvou mezi MČ Praha 13, investorem výstavby Komunitního centra a MUDr. Leštákem o společné péči o tento pozemek


– před zahájením výstavby investor prokáže standardním způsobem finanční zajištění stavby


– nájemní smlouva bude uzavřena na padesát let s účinností od 1.1.2000 s rozvazovací podmínkou pro případ, že do tří let nebude zahájena stavba


– návrh smlouvy bude předložen ke schválení MR



III. ukládá









*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


KT: 04.01.00



ve spolupráci s vedoucí SOM a vedoucí OLP připravit návrh smlouvy na pronájem pozemků