Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhodnocení veřejné soutěže “Výstavba, opravy a údržba dopravního značení”

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 190/1999


 

I. VYHLAŠUJE


vítězem veřejné soutěže na zajištění výstavby, oprav a údržby dopravního značení na místních komunikacích ve správě MÚ MČ Praha 13 firmu Pavel Hurt – dopravní značení, se sídlem UNikolajky 27, 150 00 Praha 5, která podala nejvýhodnější nabídku v soutěži na základě hodnocení výběrové komiseII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 25.04.991. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


2. podepsat rozhodnutí o umístění uchazeče ve veřejné soutěži


3. zajistit vypracování smlouvy o dílo společně s odborem legislativně-právním s ohledem na specifické podmínky zadavatele a tuto předložit k podpisu starosty MČ Praha 13 v předpokládaném termínu do 15.5.1999