Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůjčka části pozemků parc. č. 2342/293, parc. č. 2342/314, parc. č. 2342/316, parc. č. 2342/326, parc. č. 2342/676 a parc. č. 2342/797, vše v k.ú. Stodůlky

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0300/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0300/2021 ze dne 21.06.2021

20. Výpůjčka části pozemků parc. č. 2342/293, parc. č. 2342/314, parc. č. 2342/316, parc. č. 2342/326, parc. č. 2342/676 a parc. č. 2342/797, vše v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. schvaluje

výpůjčku částí pozemků parc. č. 2342/293 o výměře 10 m2, parc. č. 2342/314 o výměře 10 m², parc. č. 2342/316 o výměře 10 m2, parc. č. 2342/326 o výměře 10 m2, parc. č. 2342/676 o výměře 10 m2 a parc. č. 2342/797 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem provedení akce „Oprava kanalizačních šoupat kolektorů Velká Ohrada“. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se společností Kolektory Praha, a.s., IČO 45800995, na dobu určitou od podpisu smlouvy do 30.11.2021.

II. ukládá

vedoucí odboru OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat smlouvu o výpůjčce

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

16.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení