Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyřazení, odpis a následná likvidace movitého majetku (HIM,DHIM a DHM) škol, školských zařízení a denních jeslí MČ Praha 13

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 330/1999


 

I. bere na vědomí


předloženou důvodovou zprávu – návrh na vyřazení dále neupotřebitelných předmětůII. doporučuje mzschválit


vyřazení, odpis a následnou likvidaci movitého majetku u škol, školských zařízení a denních jeslí MČ Praha 13 bez právní subjektivity v celkové výši Kč 683.823,77 a škol s právní subjektivitou MČ Praha 13 v celkové výši Kč 3.510.618,07