Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zadání studie dopravy v klidu pro oblast sídliště Lužiny

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 411/1999

I. Souhlasí

se zpracováním studie dopravy v klidu po veřejném projednání pro oblast sídliště Lužiny v rozsahu:


Pasporty parkovacích stání


Dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení


Doporučení rozsahu a formy a návrh lokalizace a etapizace výstavby nových parkovacích kapacit


Zohlednění vlivu dopravy v klidu na problematiky dopravy v pohybu


Doporučení a návrhy na úpravy režimu dopravy v klidu


 


 


II. bere na vědomíže zpracování studie bude uhrazeno z rozpočtu MČ Praha 13 – z položky 6171-5169-25III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 01.09.99zahájit jednání s potencionálními investory v dané oblastiIV. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 15.09.99připravit návrh smlouvy se zpracovatelem studie