Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost firmy CUMBER CZ,a.s. dle zápisu z jednání Stálé společné komise ze dne 22.2.99

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 89/1999

 

usnesení  č. 089  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.     TRVÁ             


 


na svém usnesení č. 060 ze dne 2.2.1999 a nesouhlasí s rozložením dlužné částky do tří splátek ve smyslu bodu 2 zápisu z jednání Stálé společné komise ze dne 22.2.99


 


II.  ukládá          

*


ZS Weberovi


[TAJ]


KT: 23.03.99


v součinnosti s tajemníkem 


1/ prostřednictvím JUDR. Černé a pí Hylmarové prověřit technické a právní plnění atributů  


    dodatku ke smlouvě na pronájem PNB fě CUMBER CZ, a.s.


2/ prostřednictvím JUDr. Černé prověřit podle obchodního rejstříku postavení firmy


    CUMBER a firmy RITA MEDIC


3/ prostřednictvím zdravotní radové MUDr. Roninové


a)   prověřit plnění smluv mezi lékaři a  provozovatelem polikliniky LÍPA centrum


b)  zpracovat analýzu zdravotních služeb, poskytovaných poliklinikou LÍPA centrum