Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o dotaci na podporu využití volného času

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0396/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0396/2021 ze dne 13.09.2021

2. Žádost o dotaci na podporu využití volného času

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro KČT (klub českých turistů), odbor TOM Filištíni Praha, spolek ve výši 45.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 24.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení