Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o dotaci na rozvoj sportu

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0353/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0353/2021 ze dne 30.08.2021

5. Žádost o dotaci na rozvoj sportu

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Petanque pro Vás, z. s., ve výši 47.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 17.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení