Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o dotaci na rozvoj sportu

27. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0415/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 27.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0415/2021 ze dne 27.09.2021

3. Žádost o dotaci na rozvoj sportu

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Prague Triatlon Team, z. s., ve výši 50.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 13.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení