Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o odkoupení ev. dlouhodobý pronájem částí pozemků parc. č. 2692/84, 1657 a 2256/1 v k. ú. Stodůlky za účelem vybudování 4 parkovacích stání pro vlastní potřebu

21. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0069/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 21.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0069/2022 ze dne 21.02.2022

14. Žádost o odkoupení ev. dlouhodobý pronájem částí pozemků parc. č. 2692/84, 1657 a 2256/1 v k. ú. Stodůlky za účelem vybudování 4 parkovacích stání pro vlastní potřebu

Rada městské části

I. nesouhlasí

s prodejem ev. dlouhodobým pronájmem částí pozemků parc. č. 2692/84, 1657 a 2256/1 v k. ú. Stodůlky panu XXXXXXX XXXXXXXXza účelem vybudování 4 parkovacích stání pro vlastní potřebu z důvodu nesouhlasného stanoviska Výboru pro dopravu a bezpečnost

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi zaslat žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

04.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení