Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

09. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0167/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 09.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0167/2022 ze dne 09.05.2022

2. Žádost o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Judo Davle-Štěchovice, spolek, ve výši 40.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 23.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení