Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce v prostoru č.101, Hostinského 1533, Praha 5

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0514/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0514/2021 ze dne 22.11.2021

20. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce v prostoru č.101, Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

• rozšíření nájemní smlouvy č. S/948/195/1603/P/2007 ze dne 21.11.2007, a to dodatkem č.1 o dalšího spolunájemce – Praktický lékař MENTBERGER, s.r.o., IČO 10935231, v prostoru určeném k podnikání č.101, Hostinského 1533, Praha 5

• dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/948/195/1603/P/2007 ze dne 21.11.2007

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 21.11.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

10.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení