Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání o spolunájemce

23. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0017/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 23.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0017/2023 ze dne 23.01.2023

8. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání o spolunájemce

Rada městské části

I. neschvaluje

rozšíření nájemní smlouvy č. S/074/018/0220/P/2004 ze dne 16.2.2004 a č. S/431/161/0220/P/2006

ze dne 17.7.2006 na prostory sloužící podnikání (ordinace a sklad) v PLCNB, Seydlerova 2451,

Praha 5, uzavřené mezi MČ P13 a PhDr. Marií Šímovou, IČO 71206931, se sídlem X XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX o spolunájemce Psychologická klinika pro děti a dospělé, s. r. o., IČO 08966231, se sídlem 190 00 Praha 9, Za Lidovým domem 1010/2c

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové informovat PhDr. Marii Šímovou o tomto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.02.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení