Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o souhlas s účetním odepisováním technického zhodnocení budovy

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0143/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

7. schůze rady MČ z 11.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0143/2022 ze dne 11.04.2022

17. Žádost o souhlas s účetním odepisováním technického zhodnocení budovy

Rada městské části

I. souhlasí

s účetním odepisováním technického zhodnocení budovy PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 v souvislosti se stavebními úpravami na vlastní náklady provedenými nájemcem Citylab, s.r.o., IČO 28442156 s tím, že v případě skončení nájmu předá nájemce pronajímateli zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení; stavební úpravy byly schváleny RMČ Praha 13 dne 26.4.2021 v usn. č. UR 0192/2021

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové informovat Citylab, s.r.o., o tomto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení