Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o svěření pozemků parc. č. 155/269, parc. č. 155/408, parc. č. 160/7, parc. č. 2686/1 a parc. č. 2687, vše v k. ú. Stodůlky

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0210/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0210/2022 ze dne 23.05.2022

29. Žádost o svěření pozemků parc. č. 155/269, parc. č. 155/408, parc. č. 160/7, parc. č. 2686/1 a parc. č. 2687, vše v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit žádost na hlavní město Prahu o svěření části pozemků parc. č. 155/269 o výměře cca 395 m2, parc. č. 155/408 o výměře cca 444 m2, parc. č. 160/7 o výměře cca 496 m2, parc. č. 2686/1 o výměře cca 19 m2 a parc. č. 2687 o výměře cca 708 m2, vše v k. ú. Stodůlky, které budou zastavěné stavbou parkovacího domu a částí pozemků bezprostředně souvisejících se stavbou parkovacího domu. Skutečný rozsah výměr může být upřesněn až na základě projektové dokumentace a následně zpracovaného geometrického plánu za těchto podmínek:

1. MHMP zajistí přeložení stávající cyklostezky a vedení vysokotlakého plynu, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou parkovacího domu

2. městská část Praha 13 nebude zajišťovat údržbu předmětných pozemků do doby realizace parkovacího domu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení