Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o svěření pozemků parc. č. 155/269, parc. č. 155/408, parc. č. 160/7, parc. č. 2686/1 a parc. č. 2687, vše v k. ú. Stodůlky

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0271/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0271/2022 ze dne 08.06.2022

17. Žádost o svěření pozemků parc. č. 155/269, parc. č. 155/408, parc. č. 160/7, parc. č. 2686/1 a parc. č. 2687, vše v k. ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

žádost na hlavní město Prahu o svěření části pozemků parc. č. 155/269 o výměře cca 395 m2, parc. č. 155/408 o výměře cca 444 m2, parc. č. 160/7 o výměře cca 496 m2, parc. č. 2686/1 o výměře cca 19 m2 a parc. č. 2687 o výměře cca 708 m2, vše v k. ú. Stodůlky, které budou zastavěné stavbou parkovacího domu a částí pozemků bezprostředně souvisejících se stavbou parkovacího domu. Skutečný rozsah výměr může být upřesněn až na základě projektové dokumentace a následně zpracovaného geometrického plánu za těchto podmínek:

1. magistrát HMP zajistí přeložení stávající cyklostezky a vedení vysokotlakého plynu, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou parkovacího domu

2. městská část Praha 13 nebude zajišťovat údržbu předmětných pozemků do doby realizace parkovacího domu

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dopis na hl. m. Prahu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení