Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj kultury

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0521/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0521/2021 ze dne 06.12.2021

3. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj kultury

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Czech Photo Centre, s. r. o., ve výši 12.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 23.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení