Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o změnu trvání nájemní smlouvy v poliklinice Hostinského 1533, Praha 5

21. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0074/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 21.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0074/2022 ze dne 21.02.2022

19. Žádost o změnu trvání nájemní smlouvy v poliklinice Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

1/ změnu doby trvání nájemní smlouvy č.S/307/014/1601/A/2012 ze dne 30.04.2012, včetně dodatku č.1, uzavřené s AeskuLab, k.s., IČO 604 70 488, a to z doby určité na dobu neurčitou

2/ návrh dodatku č.2 k nájemní smlouvě č. S/307/014/1601/A/2012 ze dne 30.04.2012

II. ukládá

vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek č.2 k nájemní smlouvě č. S/307/014/1601/A/2012 ze dne 30.04.2012

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení