Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o dotace na pokrytí zvýšených nákladů na energie, ostatní organizace

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0458/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0458/2022 ze dne 21.11.2022

4. Žádosti o dotace na pokrytí zvýšených nákladů na energie, ostatní organizace

Rada městské části

I. schvaluje

1. dotace v celkové výši 100.000 Kč pro:
• TS Demo, z. s., ve výši 50.000 Kč
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba staršího Praha – Stodůlky ve výši 50.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 19.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení