Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Záměr na výstavbu rodinných domků

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 372/1999

I. Souhlasí


se   záměrem investora vybudovat v  lokalitě mezi ulicemi Ke skalce a U paloučku na pozemcích parc. č. 1177/34, 1177/44, 177/40 a 1177/43 rodinné domky a bytový dům za těchto podmínek:


1)výstavba bude probíhat pouze na území čistě obytném a nebude zasahovat do plochy zeleně


2)plochy zeleně budou využívány pouze pro účely zahrádek


3)po napojení inženýrských sítí z  ul. Ke skalce musí být povrch komunikace uveden do původního stavu


4)v  dalším stupni PD musí být předloženo dopravní řešení dané lokality (napojení nových komunikací na stávající, šířkové uspořádání nových komunikací, řešení parkovacích míst)


5)vzhledem k  blízkosti rybníčků “U paloučku” bude proveden hydrogeologický průzkum dané lokality


6)nejpozději dva měsíce před realizací bude předložen projekt sadových úprav. Sadové úpravy budou součástí kolaudace stavby


7)je třeba dodržet vyhlášku č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (plocha zastavěná nadzemními objekty nesmí u běžných sekcí řadové zástavby přesáhnout 50 % plochy pozemku)8)v  PD ke stavebnímu povolení je nutné řešit i negativní dopady stavby na okolí (hluk, prašnost ze stavební činnosti) a navrhnout taková opatření během výstavby, aby se předešlo stížnostem


9) další kroky záměru investora budou konzultovány na OÚR MČ Praha 13II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


KT: 31.10.99prostřednictvím Odboru výstavby prověřit před vydáním konečného stanoviska plnění bodu 7) výše uvedených podmínek