Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna údaje v rejstříku škol a školských zařízení v případě ZŠ, Praha 13, Klausova 2450

12. 09. 2022
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0381/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 12.09.2022

USNESENÍ číslo UR 0381/2022 ze dne 12.09.2022

15. Změna údaje v rejstříku škol a školských zařízení v případě ZŠ, Praha 13, Klausova 2450

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. ukládá

místrostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podat prostřednictvím vedoucího odboru školství Mgr. Jana Šafira žádost Magistrátu hl.m. Prahy (jako správci rejstříku škol a školských zařízení pro daný případ) o změnu údajů v tomto rejstříku tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení