Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případě 3 MŠ a 1 ZŠ

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0308/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0308/2022 ze dne 25.07.2022

32. Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případě 3 MŠ a 1 ZŠ

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. ukládá

místrostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podat prostřednictvím vedoucího odboru školství Mgr. Jana Šafira žádost správci rejstříku škol a školských zařízení (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrát hl.m. Prahy) o změnu údajů v tomto rejstříku tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení