Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny a úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 za měsíc říjen-prosinec 1999

06. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 106/2000

I. Souhlasí

se změnami a úpravami v příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 za měsíc říjen – prosinec 1999


II. doporučuje mz


1. SCHVÁLIT změny a úpravy v příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 13 za měsíc říjen – prosinec 19992. pověřIT napříště radu projednáváním jednotlivých plánovaných změn a úprav rozpočtu před realizací těchto změn (pokud nelze změny a úpravy předložit před jejich realizací zastupitelstvu) s následným schválením MZ


III. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 11.04.00v součinnosti s finanční komisí a tajemníkem MÚ dopracovat Organizační řád MÚ o mechanismus předkládání žádostí jednotlivých odborů o změny a úpravy jimi spravovaných kapitol tak, aby nedocházelo ke změnám využití finančních zdrojů bez souhlasu volených orgánů před realizací těchto změn