Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí 2022

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0332/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0332/2022 ze dne 29.08.2022

23. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí 2022

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení