Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení MR

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 184/1999

I. bere na vědomí

předloženou Zprávu o plnění usnesení MR za uplynulé období a splnění uložených úkolů


(část I.)


II. schvaluje


nové termíny nebo zrušení usnesení dle návrhů nositelů úkolů (část II.)


III. ukládá

*


všem nositelům úkolů


[]


T: 04.05.99


doplnit plnění úkolů, u kterých nebyl uveden žádný způsob plnění (případně navrhnout aktualizaci formulace některých usnesení) a prostřednictvím OKZ je předložit na příští


schůzi MR