Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0554/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0554/2021 ze dne 20.12.2021

14. Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

– předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31.10.2021 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 13.12.2021

– splnění uložených úkolů dle přílohy materiálu č. 2

II. schvaluje

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolu, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů dle přílohy materiálu č. 3

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení