Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

09. 06. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UZ 0210/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

13. zasedání zastupitelstva MČ z 09.06.2021

USNESENÍ číslo UZ 0210/2021 ze dne 09.06.2021

20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

– předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 30.4.2021 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31.5.2021

– splnění uložených úkolů dle přílohy materiálu č. 2

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Aneta Ečeková Maršálová v. r.

Mgr. Yveta Kvapilová v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení