Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení osobního příplatku statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

09. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0179/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 09.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0179/2022 ze dne 09.05.2022

14. Zvýšení osobního příplatku statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

zvýšení osobního příplatku statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027, Mgr. Pavlíně Tomsové dle předloženého návrhu platového výměru (viz příloha č. 2) s platností od 1. 5. 2022

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nový platový výměr vypracovaný odborem školství a zajistit jeho předání statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 20.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení