Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení platu 2 ředitelkám MŠ časovým postupem

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0124/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0124/2022 ze dne 28.03.2022

20. Zvýšení platu 2 ředitelkám MŠ časovým postupem

Rada městské části

I. bere na vědomí

• zvýšení platu ředitelce MŠ PALOUČEK, Praha 13, Husníkova 2075, p. o., Romaně Brychtové z důvodu změny platového tarifu časovým postupem s účinností od 1.4.2022

• zvýšení platu ředitelce MŠ ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534 Adrianě Hlavačkové z důvodu změny platového tarifu časovým postupem s účinností od 1.5.2022

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry vypracované odborem školství

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení