Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vidoule 2018

Praha13
12.03.2018
Nenechte si ujít

Letošní první výšlap s holemi Nordic Walking, který se půjde ve čtvrtek 15. března 2018.Městská část Praha 13 a Středisko sociálních služeb Prahy 13 zve seniorskou veřejnost, na letošní první výšlap s holemi Nordic Walking, který se půjde ve čtvrtek 15. března 2018. Tímto sportovním počinem spouštíme nejen seriál letošních pochodů, ale současně zahajujeme i seniorskou chodeckou sezonu 2018 u nás na Třináctce.

Teď již k pochodu, jemuž je nakloněna a všeobecně se ví, že i podporuje,
naše městská část. Trošku jsme pozměnili trasu. Začátek našeho pochodu,
který vždy začínal u Jinonické pošty, jsme lokalizovali úplně jinam.
Sraz účastníků pochodu: Stanice Metra B Nové Butovice (u zastávky autobusů 184, 142, 266),
Start pochodu: 10.00 hod.,
Cíl pochodu: Restaurace Šatlava v Nových Butovicích, odkaz: http://www.satlava.info/,
Délka tratě: 3 km 650 m, čistá chůze trvá tak cca 1 hodinu, ale se zastávkami ji půjdeme déle, tak hodinu a půl až tři čtvrtě.Trasa pochodu: webový odkaz: https://mapy.cz/s/2rAir.

Popis trasy pochodu: Odcházíme z prostoru stanice Metra B Nové Butovice
(u zastávek autobusů), odtud zamíříme ulicí Karlštejnskou kolem
Jinonického zámečku do ulice Na Vidouli. Touto ulicí vystoupáme až k
vodárně, která je již na Vidouli. Vodárnu necháme po pravé ruce a cestou
se dostaneme po chvíli chůze až na samotný vrchol stolové hory, který
je ve výšce 371 m n. m. Od vrcholu budeme sestupovat až téměř k ulici
Bucharova. Té však nedosáhneme, protože těsně před ní se stočíme doleva a
obejdeme Pekárnu Odkolek (http://www.united-bakeries.cz/cs/homepage/),
která nám bude zůstávat po pravé ruce. Dostaneme se na ulici Pekařskou a
tou zamíříme k můstku, který překlenuje ulici Bucharovu. Ten přejdeme a
dostaneme se do ulice Běhounkovi. Půjdeme cca 160 m rovně touto ulicí,
až dojdeme do restaurace Šatlava. Zde je náš cíl. V Šatlavě se
občerstvíme a vyhodnotíme naši akci. Než to vše proběhne, lze využít
služeb restaurace a doplnit tělo tekutinami a případně i chutnou krmí.

Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit pochodu, se mohou hlásit
(zaregistrovat) u paní Aleny Hrabětové na telefonním čísle 725 393 061,
nebo přímo v kanceláři střediska. Nahlášení je možné učinit i v místě
startu, před začátkem pochodu. Účastnický poplatek 20,- Kč. Pojďte s
námi poznávat krásy Prahy, tentokrát zajímavé území na pomezí MČ Praha
13 a Praha 5.

Přijďte, těšíme se na Vás.
Váš realizační tým pracovníků MČ Praha 13, Střediska sociálních služeb Prahy 13


Naposledy jsme na Vidouli společně šli před dvěma lety v dubnu 2016. A
tak je na místě vše zopakovat a podívat se z hory opět na naši městskou
část.
Stolových hor je ČR poměrně málo. Dle wikipedie celkem jen 10.
Alespoň to uvádí odkaz: Stolové hory v Česku – Wikipedie . Nejznámější
českou stolovou horu, ale až po „Vidouli“, je nejspíš „Vladař“, který se
nachází v Karlovarském kraji (http://cestovani.kr-karlovarsky.cz). Ve
světě pak nejznámějším kopcem tohoto geomorfologického tvaru je zeřejmě
„Stolová hora“ v Kapském městě na jihu Afriky v Jihoafrické republice.
(http://www.photoearth.cz/clanek-jihoafricka-republika-exotika-mezi-dvemi-oceany).

Vidoule (přírodní památka) – popis vlastivědného místa
Přírodní památka Vidoule má rozlohu 6,7 hektarů a byla vyhlášena v roce 1988. Vidoule je tabulovou horou (371 m n.m.), jejíž okraje v severní části tvoří až 30 metrů vysoké pískovcové skály. Vidoule je pozůstatkem rozsáhlé plošiny, vytvořené druhohorními usazeninami. Tato výrazná stolová hora rozkládající se v severozápadním cípu Jinonic, mezi Košíři a Butovicemi, je pozůstatkem horizontálně uložených křídových vrstev s výchozy na okrajové hraně. Jedná se o významné útočiště drobných živočichů a důležitý krajinný prvek. Z východu je Vidoule ohraničena silnicí spojující park Cibulka s Jinonicemi, na západní straně pak plynule přechází v louku obklopující stodůlecké sídliště.
Historie Původní název Vidoule byl Vidova hora. V roce 1680 v době řádění moru byli na úpatí hory pohřbíváni ti, kteří nemoci podlehli. Až do roku 1948 byly jeskyně vyhloubené ve skále obývany pražskou chudinou. Z politického hlediska byla Vidoule v posledních letech místem ostré diskuze ohledně možné zástavby v jejím okolí. Na vrcholu kopce se kromě komplexu vodárny a jednoho školního areálu nacházejí zbytky bývalé protivzdušné obrany státu (PVOS) v podobě tvrzí, rozpadlých budov, podzemních chodeb, silnic a plotů, které jsou situovány směrem na západ, v těsné blízkosti pekárny Odkolek.
Geologie Vidoule je tabulová hora s četnými skalními výchozy pískovců překrytými vrstvou slínů a opuk spodního turonu, jež tvoří vrcholovou plošinu. Místo je významným nalezištěm zkamenělin. V podloží se nachází křídy zvrásněné břidlice a pískovce ordovického stupně beroun. Povrch tvoří převážně oligobazické hnědé půdy, místy obohacené splachy slínovců, často narušené někdejší těžbou. Severní strana disponuje četnými prameny ústícími do Motolského potoka a odkryvy pískovcových stěn. Ty jsou však ukryté v těžce prostupné vegetaci, stejně jako pozůstatky zaniklých staveb v oblasti. Naopak jižní strana směrem k Butovicím je mírnější a jsou po ní vedené cesty.
Lesnictví, květena a zvířena
Severní část je uměle zalesněna, z větší části nepůvodní borovicí lesní. Pod horizontální cestou se nacházejí porosty přirozenějšího složení. Na východní straně se táhne lem starších dubů. Na jižním svahu roste teplomilná vegetace. Zbytek je bezlesý nebo zarůstá křovinami. Převažuje zde druhotná chudá, často poloruderální vegetace. Stěny geologického profilu jsou převážně zarostlé výsadbou akátu a náletem bezu černého, osiky a jívy. Na bývalých mezích a pastvinách jižního svahu roste teplomilný trávník s válečkou prapořitou a kostřavou lábkatou. V oblasti žijí významné druhy brouků stepního charakteru, střevlíčci Ophonus schaubergerianus a Cymindis angularis. Z fytofágů pak mandelinkovití Coptocephala rubicunda a Cryptocephalus violaceus, dřepčík Aphtona cyanella a štítonoš Cassida rufovirens. Z čeledi Urodontidae zde najdeme Urodon conformis, z nosatcovitých bezkřídlé druhy Otiorhynchus fullo a Otiorhynchus velutinus a tři druhy z rodu Trachyphloeus. Na jižním otevřeném svahu žije ohrožený měkkýš trojzubka stepní. V keřovém porostu hnízdí strnad obecný, pěnice černohlavá, drozd zpěvný a vzácně i ťuhýk obecný a pěnice hnědokřídlá. Během tahu se zde zastavuje slavík obecný a další druhy.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/

Sdílejte článek