Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – hlasování na voličský průkaz

Praha13
20.09.2021
Nenechte si ujít

Ve dnech 8. a 9. října proběhnou na území ČR volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasovat lze rovněž na voličský průkaz a to v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.Ve dnech 8. a 9. října proběhnou na
území ČR volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasovat lze
rovněž na voličský průkaz a to v jakémkoli volebním okrsku na území ČR
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze
požádat osobně nebo zasláním žádosti.
1. osobně – v úředních
hodinách, a to do
22. 9. 2021
ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434
a od 23. 9.
 
   do 6. 10. 
2021 16.00 hodin

v přízemí, kancelář č. 111 nebo
2. zasláním žádosti
   • v písemné podobě na adresu – Úřad městské
části Praha 13, odbor občansko-správní, Sluneční nám. 
2580/13, Praha 5, nejpozději do
1. 10.2021
,
přičemž toto písemné podání musí být opatřeno úředně

ověřeným podpisem
  • v elektronické podobě prostřednictvím
datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla 
žádost doručena nejpozději
1. 10. 2021

Pro podání žádosti o vydání
voličského průkazu jsou připraveny formuláře, které jsou umístěny na webových
stránkách úřadu v sekci Volby nebo jsou k dispozici v kancelářích
č. 433 a 434, 3. patro budovy úřadu. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu:

• formulář v případě osobního vyzvednutí
voličského průkazu,

• formulář pro zaslání voličského průkazu poštou,

• formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou
osobou než 
  voličem (na základě plné moci).

Na ÚMČ Praha 13 může požádat o vydání voličského
průkazu volič s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který je současně
zapsaný ve zdejším stálém seznamu voličů (zapsání si lze ověřit osobně
v úředních hodinách na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel
v přízemí budovy úřadu).  

Voličské průkazy budou vydávány od 23. 9. 2021 v kanceláři č. 111 v přízemí úřadu,
a to v úředních hodinách, které jsou:

pondělí, středa  8.00 – 18.00

úterý, čtvrtek, pátek  8.00 – 13.00

Formulář žádosti bude
k dispozici v místě výdeje.

Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 6. 10.
2021 v 16.00 hodin.

Voličské průkazy vydané na základě žádosti podané do 22.9.2021
jsou k vyzvednutí ve 3. patře, dveře č. 433 a to v době od 23. 9. do
6. 10. 2021 16.00 hodin.

Lhůty jsou stanoveny zákonem a
nelze je měnit.

Voličské průkazy si lze vyzvednout
osobně nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem. Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu po 23.
9. 2021 odeslán na jím uvedenou adresu (včetně adresy v zahraničí, kdy je
nejlépe nechat si zaslat voličský průkaz na příslušný zastupitelský úřad, kde
si ho volič v den voleb jen vyzvedne). Voličský průkaz je na území ČR
zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným
pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta).

V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu
již nelze voliči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz.

Upozorňujeme, že pokud se volič po
vydání voličského průkazu nakonec rozhodne hlasovat ve svém volebním okrsku
(podle místa trvalého bydliště) je povinen vydaný voličský průkaz odevzdat
volební komisi, jinak mu komise hlasování neumožní.

Volič, který je zapsán do
zvláštního seznamu voličů v zahraničí, může požádat o vydání voličského
průkazu pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad, pokud má zájem
hlasovat na voličský průkaz. 

 

Sdílejte článek