Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání rybářského lístku

1. Identifikační kód
2. Kód
3. Název životní situace

Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady:

 • osvědčením nebo dokladem prokazujícím kvalifikační předpoklady podle § 10a,
 • dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní,
 • jiným dokladem osvědčujícím, že již byla držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní, nebo
 • oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nepožaduje.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí – Oddělení ochrany životního prostředí- David Svoboda

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno – viz bod 6) a
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na příslušném správním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 14:

 • s platností 30 dní … 200 Kč
 • s platností 10 let … 500 Kč
 • s platností 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce … 250 Kč
 • s platností na dobu neurčitou  … 1 000 Kč

Poplatek podle třetí odrážky této položky se vybírá, vydává-lise rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá před provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku, v pokladně úřadu městské části.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle § 30 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

21. Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí od data vydání po dobu v něm uvedenou (30 dní, 10 let nebo na dobu neurčitou).

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

Ano, na těchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku.

22. Další informace

Obraťte se na:

 • organizační složky rybářských svazů,
 • příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbory životního prostředí,
 • příslušné krajské úřady, odbory životního prostředí a zemědělství.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání loveckého lístku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – Oddělení ochrany životního prostředí

26. Kontaktní osoba

David Svoboda

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.