Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022

Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotační řízení je schváleno usnesením Rady městské části Praha 13 č. UR 0057/2022 ze dne 21. února 2022.

Vyhlášené programy:

  • program B (jednoletý program je určen pro ostatní podporované sociální a návazné služby, včetně žádostí o individuální dotace),
  • program C (jednoletý program je určen pro aktivity podporující naplnění tematických oblastí a opatření koncepce rodinné politiky městské části Praha 13).

Dotační řízení je určeno, jak pro služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Registru poskytovatelů sociálních služeb, a to nejpozději v uplynulém kalendářním roce (tj. do 31. 12. 2021), tak i pro služby tzv. návazné, které nepodléhají registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotační řízení je dále určeno pro poskytovatele služeb, kteří jsou zahrnuti do tzv. Sítě podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 na období let 2021 – 2023.

Dotační řízení je v případě programu C určeno poskytovatelům služeb a realizátorům aktivit v oblasti rodinné politiky.

Formuláře žádostí o „individuální“ dotace na realizaci projektů tzv. návazných služeb a sociálních služeb nezařazených v Krajské síti sociálních služeb HMP a Síti podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 na období let 2021 – 2023 budou zasílány na vyžádání.

Do dotačního řízení se zařazují žádosti podané v termínu od 25. března 2022 do 8. dubna 2022 včetně, a to:

  • v úředních hodinách podatelny Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5
  • poštou na adresu Úřad městské části Praha 13, odbor sociální péče, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5 (rozhodující je datum poštovního razítka)
  • datovou schránkou zv6bsur

Obálku či datovou zprávu je nutné označit: „městská část Praha 13 – dotace 2022 – oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky“.

Ve stejné lhůtě musí být žádost o dotaci odeslána i v elektronické podobě na adresu: granty@praha13.cz.

Informace o dotačním řízení poskytuje: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, Odbor sociální péče, tel.: 235 011 453, e-mail: syrovyp@praha13.cz

 

Vyhlášení výsledků dotačního řízení v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022

Usnesením rady městské části Praha 13 č. UR 0186/2022 ze dne 23. 5. 2022 byly podpořeny následující žádosti o dotace v sociální oblasti pro rok 2022:

Přehled dotací udělených městskou částí Praha 13 v rámci Dotačního řízení v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022 – Program B/sociální služby

Přehled dotací udělených městskou částí Praha 13 v rámci Dotačního řízení v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022 – Program B/návazné služby

Přehled dotací udělených městskou částí Praha 13 v rámci Dotačního řízení v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022 – Program B/individuální dotace

Přehled individuální dotace udělené městskou části Praha 13 mimo rámec Dotačního řízení v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2022