Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zahájili jsme řezy keřů ve veřejném prostoru

Praha13
16.09.2022
Nenechte si ujít

Městská část se stará o veřejnou zeleň celý rok a je samozřejmě nutné respektovat vegetační období a příslušnou legislativu.Zahájili
jsme řezy keřů ve veřejném prostoru

Městská
část se stará o veřejnou zeleň celý rok a je samozřejmě nutné respektovat
vegetační období a příslušnou legislativu. Právě teď začaly řezy keřů na
místech, které má ve správě odbor životního prostředí městské části Praha 13.
Řezy keřů jsou zadávány v případě jejich potřebnosti většinou v období od září
do března následujícího roku. Období od května do srpna je pro řez nevhodné z
důvodu ochrany hnízdišť ptactva tak, jak ukládá zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, kterým je v § 5a, odst. 1, písm. b) přímo
zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd. Proto se v této době řezy
omezují maximálně na nejnutnější zásahy z důvodu bezpečnosti.

Od
září jsou řezy postupně zadávány, ale není technicky možné na území celé
městské části je zajistit během jednoho měsíce. Proto jsou zadávány v průběhu
celého již zmíněného období od září do března. Jsou zadávány dle plánovaných
úprav daných ploch veřejné zeleně, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti nebo
i na základě upozornění obyvatel, popř. jednotlivých majitelů nemovitostí po
vyhodnocení jejich potřebnosti. Naší snahou je řezat opravdu pouze v
odůvodněných případech, kdy keře zasahují do chodníků nebo již stíní do oken.
Stejně tak je volen i způsob řezu tak, aby byl vhodný pro daný druh dřeviny.
Navíc patří řezy keřů mezi kontroverzní témata obdobně jako např. kácení stromů
nebo seče trávníků, kdy se setkáváme mezi obyvateli s mnoha názory o vhodnosti,
rozsahu a četnosti těchto zákroků.

Mnoho
keřů bylo v sídlištních vnitroblocích vysazeno již v době výstavby sídliště,
proto druhová skladba odpovídá možnostem, která v tu dobu byla k dispozici, a
ne vždy byly vhodně vysazeny. Snahou městské části je tato negativa eliminovat,
a to jak již zmíněnými řezy nebo celkovými revitalizacemi jednotlivých
vnitrobloků tak, aby parkové úpravy byly voleny rozumně s ohledem na dané
území, cestní síť, vedení podzemních sítí a plánování následné údržby s ohledem
na ekonomické možnosti městské části.

Sdílejte článek