Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti

Žádost o povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Co je potřeba

 • Vyplněný formulář – žádost o povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti
 • technické stanovisko správce komunikace (pokud je jím Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 16213/24, 170 00 Praha 7)
 • dopravně inženýrská projektová dokumentace se zásadními kótami uličního prostoru-šířka komunikace, jízdního pruhu, chodníku, zeleného pásu apod. (u staveb většího rozsahu zpracovanou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby), včetně rozhledových poměrů (ČSN 73 6110) na nejvyšší povolenou rychlost (zakótování vrcholu rozhledového trojúhelníku) a vlečných křivek (TP 171) pro vjezd a výjezd na největší uvažované vozidlo do přilehlého jízdního pruhu
 • výpočet dopravy v klidu (kolik parkovacích stání je sjezdem řešeno, popř. manipulace vozidla do prostoru parkovacího stání)
 • příčný řez sjezdu s materiálovou specifikací a sklonovými poměry
 • specifikace odvodnění nových zpevněných ploch
 • v případě zastoupení žadatele – plnou moc/pověření v předmětné věci, popř. i k vyzvednutí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč.

Postup

 • Občan podá žádost o připojení k místní komunikaci a další potřebné dokumenty do podatelny, případně zkonzultuje žádost na odboru dopravy
 • občan uhradí správní poplatek v hotovosti či platební kartou na pokladně ÚMČ Praha 13, nebo převodem na účet/složenkou a to po obdržení VS na odboru dopravy
 • odbor dopravy schválí žádost a vydá povolení k připojení k místní komunikaci, obvykle do 30 dnů od zahájení řízení
 • v případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Formulář – žádost o povolení připojení

Stáhnout

Právní předpisy upravující událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

odkaz na úplné informace

Kde, s kým a kdy zvláštní užívání komunikace konzultovat

Odbor dopravy, 2. patro, kancelář č. 315

v úředních hodinách po, st 8:00-18:00, út, čt 8:00-13:00

Ing. Monika Bouší, tel.: 235 011 401, e-mail: BousiM@praha13.cz

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  

odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství

Kongresová 1666/2, Praha 4