Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Všeobecné informace

Sepsali jsme pro vás vše, co potřebujete vědět z oblasti odboru školství. Pokud přesto nenajdete, co hledáte, nebojte se na nás obrátit. Stačí si vybrat konkrétního úředníka odboru v kontaktech.

Kde získám informace o soukromých školách na území hlavního města?

Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Tel.: 236 001 111

Mohu si pronajmout školní místnost, tělocvičnu nebo hřiště pro soukromé akce?

Ano, záleží však na dohodě s vedením školy. Škola jako právní subjekt může v rámci povolené doplňkové činnosti, tedy mimo vyučování, pronajímat prostory podle podmínek stanovených zřizovatelem.

Kdo je odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení?

Podle § 183 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí krajský úřad. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení je v Praze Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže – Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1. Součástí písemného rozhodnutí ředitele školy (např. o nepřijetí do MŠ) je vždy i poučení pro případ odvolání. Odvolání rodiče podávají řediteli školy, který ho spolu s dalšími stanovenými podklady pro posouzení jeho rozhodnutí předá výše uvedenému odvolacímu orgánu.

Které právní předpisy upravují oblast školství?

Od roku 2005 došlo ke změně většiny základních právních předpisů, kterými je upravována oblast školství, a to v důsledku vydání nového školského zákona a na něj navazujících prováděcích vyhlášek MŠMT. Mezi základní právní předpisy pro oblast školství patří:

a) zákony

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

b) nařízení vlády

nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

c) vyhlášky

 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. (Úplné znění účinné od 1. 11. 2018 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 244/2018 Sb.)
 • vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami,
 • vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (tj. o mateřských školách), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (informace o prázdninách), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb., – vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (tj. o školních družinách
  školních klubech a DDM), ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŠMT č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (- vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška hl. m. Prahy č. 3/2024 Sb. hl. m. Prahy, o spádových obvodech základních škol
 • vyhláška hl. m. Prahy č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o spádových obvodech mateřských škol