Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice

Od: 06. 02. 2024 Do: 22. 02. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-08722/2024 Jav.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení