Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 10/1 v k.ú Třebonice

Od: 08. 06. 2023 Do: 25. 06. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-37378/2023 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení