Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 162/27 v k.ú. Stodůlky

Od: 02. 06. 2022 Do: 18. 06. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-27930/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení