Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2200/1, parc. č. 2342/293 a parc.č. 2342/295 v k.ú. Stodůlky

Od: 07. 09. 2022 Do: 23. 09. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-44040/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení