Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2336/5 v k.ú Stodůlky

Od: 25. 04. 2024 Do: 13. 05. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-26529/2024 Ole.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení