Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č.2342/533 , 2400/1, 2342/484 v k.ú.Stodůlky

Od: 18. 10. 2022 Do: 04. 11. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-52126/2022 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení